การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ตามที่ลูกค้าได้รับ

• ข้อมูลเพิ่มเติมด้านกรมธรรม์ •

• ข้อมูลเพิ่มเติมด้านกรมธรรม์ •

compensation

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีบัตรรับประกันสินค้า
(ทั้งมีกรมธรรม์ และ ไม่มีกรมธรรม์)

• ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดลงบนบัตรรับประกันให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้การออกกรมธรรม์ของลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เนื่องจากการเรียกร้องค่าสินไหมต้องใช้กรมธรรม์ที่ทางบริษัทออกให้ร่วมเป็นหลักฐาน โดยที่ข้อมูลในใบกรมธรรม์จะต้องถูกต้องครบถ้วน 
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

• หากกรอกข้อมูลในบัตรรับประกันไม่ครบถ้วน การรับประกันจะเป็นโมฆะ
• ลูกค้าต้องส่งบัตรรับประกันสินค้าคืนบริษัทภายใน 7วัน นับจากวันที่ติดตั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

• กรุณาเก็บบัตรรับประกันในส่วนของลูกค้าไว้เป็นหลักฐานในการเคลม, เปลี่ยนสินค้า หรือ ซ่อมสินค้าคู่กับใบเสร็จ
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(กรมธรรม์กลุ่มสินค้า ABT & ABT-Z)

การเรียกร้องค่าสินไหม car insurance
compensation

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(กรมธรรม์กลุ่มสินค้า ABT SMART HOME & ABT SMART OFFICE)

หมายเหตุ : 

• หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่เทเวศประกันภัยแผนกสินไหม คุณยุวนันท์ เล็กสมทิศ 02 670 4444
• ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมแทนลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเรื่องกับทางเทเวศประกันภัยโดยตรง
เนื่องจากทางบริษัทประกันภัยต้องการสอบถามเรื่องราว เพื่อทำการพิจารณาประกอบหลักฐานในการจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้า


more information