กรุณาลงทะเบียนบัตรรับประกันสินค้า

กรุณาเก็บบัตรประกันสินค้าตัวจริงไว้สำหรับกรณีเปลี่ยนหรือเคลม กรณีไม่มีบัตรรับประกันตัวจริงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็ม

กรุณากรอกชื่อและนามสกุล
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข
รายละเอียดที่อยู่ I ADDRESS INFORMATION
กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน
รายละเอียดรถยนต์ I CAR INFORMATION
สำหรับสินค้าที่ติดตั้งกับรถยนต์ และ สินค้ากล้องDolphin Camera ต้องกรอกข้อมูลรถยนต์ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นการรับประกันถือเป็นโมฆะ
ข้อมูลการรับประกัน I WARRANTY INFORMATION
สามารถดูข้อมูลต่างๆได้บนบัตรประกันสินค้า หรือ บนตัวสินค้า
วันที่ซื้อสินค้า I PURCHASE DATE *
วันที่ซื้อสินค้า I PURCHASE DATE
กรุณากรอก เดือน I วัน I ปี